THE SECRET

secret

Jill complained to Nina,
“Rosey told me that you told her the secret I told you not to tell her.”
“Well,” replied Nina in a hurt tone,
“I told her not to tell you I told her.”
“Oh dear!” sighed Jill.
“Well, don’t tell her I told you that she told me.”

 

(sưu tầm)

Related Post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *